Algemene Voorwaarden

 1. PPPZ is een besloten vennootschap die tot doel heeft het verlenen van personeelsdiensten, het geven van organisatie adviezen en het verzorgen van tijdelijke personeelsmanagement, hetgeen dient te leiden tot een adequate personeelsbezetting binnen een organisatie.
 2. PPPZ is een dienst welke valt binnen de doelomschrijving en welke ziet op het uitbesteden van een P&O afdeling van een organisatie aan PPPZ BV (‘PPPZ-dienst’).
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op iedere opdracht aan PPPZ BV in het kader van de PPPZ-dienst, daaronder begrepen ieder deel- of vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Deze Algemene Voorwaarden zijn en blijven ook van toepassing op de opdracht indien voor de uitvoering ervan in de visie van PPPZ BV derden dienen te worden betrokken. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door PPPZ BV, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (‘BW’), dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Niet alleen PPPZ BV, maar al degenen die, al dan niet krachtens een arbeidsovereenkomst, voor of met PPPZ BV werkzaam waren, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van PPPZ BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PPPZ BV wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. 
 7. Indien en voor zover  om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van PPPZ BV beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot de betreffende deel- of vervolgopdracht of gewijzigde  of aanvullende opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €10.000 EURO.
 8. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of derden als hiervoor in artikel 3 en artikel 5 bedoeld of bestuurders  van PPPZ BV is uitgesloten. Genoemde werknemers, derden  en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding. 
 9. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofden dan ook jegens PPPZ BV in verband met de door PPPZ BV verrichte PPPZ-dienst vervallen in ieder geval één jaar nadat de PPPZ-dienst, althans de betreffende deel- of vervolgopdracht of gewijzigde  of aanvullende opdracht, is verricht waarop de aanspraak betrekking heeft.
 10. Voor de uitvoering van de door PPPZ BV voor opdrachtgever verrichte PPPZ-dienst wordt zowel een vaste prijs als een honorarium op uurbasis, beiden vermeerderd met omzetbelasting, in rekening gebracht. Het honorarium wordt op verzoek van opdrachtgever gespecificeerd. De hoogte van het tarief, aan de hand waarvan het honorarium wordt vastgesteld, kan tussentijds door PPPZ BV worden aangepast. PPPZ BV informeert de opdrachtgever tijdig over de hoogte van het nieuwe tarief. 
 11. PPPZ BV is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 12. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is een fatale termijn), op een door PPPZ BV aan te geven wijze. PPPZ BV is gerechtigd om periodiek te factureren. Telkens indien een uit hoofde van de opdracht door de opdrachtgever aan PPPZ BV verschuldigd bedrag niet op de vervaldag is voldaan, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van 2% van het factuurbedragen en is opdrachtgever vanaf het moment van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.
 13. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van PPPZ BV die verband houden met de invordering van de door haar gevorderde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 14. Indien communicatie tussen opdrachtgever en PPPZ BV plaatsvindt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en internet, zijn beide partijen gehouden zorg te dragen voor standaard virusbescherming. Behoudens opzet of grove schuld is PPPZ BV noch jegens opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in die elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
 15. Een elektronisch ontvangen bericht wordt geacht PPPZ BV te hebben bereikt zodra degene die jegens opdrachtgever de diensten voor PPPZ BV verricht van dat bericht heeft kennis genomen. Opdrachtgever is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt.
 16. In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden van opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de opdracht is uitsluitend PPPZ BV bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de aan de opdracht ten grondslag liggende overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien er in de aantoonbare  visie van PPPZ BV sprake is van slecht werkgeverschap aan de zijde van de opdrachtgever, indien enige overmachtsituatie aan de zijde van PPPZ BV en/of aan de zijde van de opdrachtgever langer dan 2 maanden duurt en indien er sprake is van enige omstandigheid waardoor de opdrachtgever (deels) niet meer vrijelijk over  zijn vermogen kan beschikken. In dat laatste geval zijn de vorderingen van PPPZ BV op de opdrachtgever direct opeisbaar.
 17. Op de rechtsverhouding tussen PPPZ  BV en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
 18. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 53635957.